Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.OD ROKU 1947 DO ROKU 1970
 
ROK 1947
     Dne 24. května 1947 byla v Dyjákovicích založena tělovýchovná jednota Sokol za přítomnosti župního starosty a náčelníka.
     Členové a členky byli po polibku Sokolského praporu přijati a velké rodiny Sokola a obdrželi odznak.
     Prvním starostou byl zvolen Miloslav Caha, majitel drogerie, náčelníkem Cyril Trnka, obchodník, náčelnicí Eliška Dvořáková, jednatelem učitel Jiří Kunc, vzdělavatelem Alois Hlavinka, řídící učitel.
     Újezdní školní rada propůjčila ke cvičení tělocvičnu měšťanské školy.
 
ROK 1948
     K prvnímu výročí založení tělocvičné jednoty Sokol v Dyjákovicích uspořádali členové veřejné cvičení na hřišti měšťanské školy za přispění jednot ze Znojma, Božic, Českých Křídlovic, Hevlína a Hrušovan.

     Tělovýchovná jednota Sokol pořádala 9. května 1948 Běh vítězství. Taktéž byla organizovObrazekána známá hvězdicová štafeta míru a přátelství SSSR.

V tomto roce vzniká při SOKOLE sportovní odvětví, jehož hlavní náplní je kopaná. Na jejím založení se podíleli pánové Žák, Kolečko Petr, Cyril Trnka a mnozí další, kteří v té době přišli sem do Dyjákovic, do pohraničí. Hrát fotbal se začínal  na starém hřišti "Pod tz. stanicí", kde se hrál až do roku 1953.

  
ROK 1958
     Začátkem roku 1958 Sokol obnovil svou činnost přičiněním paní Drahomíry Hořákové a pana Antonína Kince , kteří jako cvičitelé vedli školní mládež v mimoškolské tělovýchově. Pan Vojtěch Chmela vedl dorostence, ženy a muži dosud necvičí.
     Od roku 1958 se tělovýchova probouzí k životu, což dokazuje činnost oddílu kopané a odbíjené.
     Tělovýchova je ve zdejší obci na vzestupu. Aktivně zde pracuje oddíl kopané a oddíl odbíjené.
     Tělovýchova se také slibně rozvíjí ve škole. Žáci místní školy se účastní téměř každého těObrazeklovýchovného podniku.
Předsedou Sokola je od roku 1958 pan MuDr. Emil Vlčev a jednatelem pan Josef Pilíšek, dalšími aktivními členy jsou Janírek Jaroslav, Vojtěch Chmela, Drahomíra Hořáková, Josef Garčar aj.
 
ROK 1959
    V roce 1959 se činnost Sokola se nejvíce zaměřila na oddíl kopané. Horší činnost vyvíjel oddíl odbíjené.
    Veškerá činnost Sokola se v roce 1959 soustředila na nácvik  pro 2. Celostátní spartakiádu v roce 1960. Nácvik žáků a žákyň vedly učitelky Svobodová a Kuličková. Pravidelné cvičení prováděly také ženy pod vedením paní Frankové. I muži cvičili pod vedením pana Vojtěcha Chmely.
     Celkově lze hodnotit činnost této organizace jako aktivní vzhledem k předchozím letem.
 
Rok 1960
     Rok 1960 byl rokem 2. Celostátní spartakiády .
     Oddíl základní tělesné výchovy při Sokolu nepracoval, proto nacvičovaly spartakiádní skladby jen školní děti ve svých věkových skupinách za odborného vedení učitelů tělesné výchovy paní Hořákové a Kuličkové.
     Tělovýchovná jednota Sokol v obci vyvíjela činnost jen v oddílu kopané, který si vedl velmi dobře. Umístil se v podzimním kole na 1. místě ve IV. třídě znojemského okresu.
 
ROK 1961
     Činnost tělovýchovné jednoty Sokol byla v roce 1961 velmi slabá. V tomto roce se rozešel i dosud činný oddíl kopané. Až na podzim zásluhou učitelů( Kinc, Pochorová, Cigánková, Dvořáková) bylo zahájeno cvičení ve skupinách základní tělesné výchovy, hlavně s mládeží ve věku od 6- 15 let.
 
ROK 1962
     Předsedou tělovýchovné jednoty Sokol je i nadále pan  MuDr. Emil Vlčev.
     Jednota vyvíjela poměrně slabou činnost. V zapůjčené školní tělocvičně cvičily pouze děti do 15-ti let pod vedením cvičitelů z řad učitelů. Nepravidelně také cvičil dorost.  
     Jednota neměla v činnosti žádný oddíl.
 
II. OD ROKU 1971 DO ROKU 1994
 
ROK 1971
     V tomto období od roku 1971 se činnost Sokola zaměřila především na oddíl kopané, volejbalu a stolního tenisu.
     Již několik let oddíl kopané organizuje turnaj s družebním mužstvem TJ Doksy a vzájemně v době prázdnin sehrávají přátelská utkání střídavě v Dyjákovicích a Doksech.
 
ROK 1976
     V obci provozují svou činnost tyto tělovýchovné oddíly. Oddíl kopané, kde je registrováno 25 dospělých a 20 žáků.
     Vedoucím družstva dospělých je pan Václav Výběra a družstva žáků je Petr Roupec, učitel tělesné výchovy a zdejší základní škole.
     Oddíl rekreační a základní tělovýchovy vedla paní Marta Glaserová. Počet cvičenek se pohyboval od 8 do 10.
     Oddíl stolního tenisu vedl pan Bohuslav Ivanovský. Počet registrovaných hráčů bylo osm.
 
ROK 1980
     V roce 1980 pořádá oddíl stolního tenisu, který vedl Bohumil Ivanovský, turnaj ve stolním tenise. Zúčastnilo se ho 27 startujících z šesti týmů. Zvítězil Drozd z Hrádku.
 
Činnost klubu
    Byla vybudována nová tribuna a šatny s bufetem. Součástí TJ areálu je kuželna se dvěma dráhami, která v současnosti bohužel není v provozu. Oprava a rekonstrukce by si vyžádala cca 1,5 mil. Kč.
    V zimě pořádal oddíl kopané na místním rybníce hokej, pokud to příroda dovolila a rybník zamrzl. Přípravy na utkání v hokeji se konají na zimním stadioně ve Znojmě. Do hry se zapojují i ostatní občané naší obce.
    Též se v zimě na ledě pořádá maškarní ples pro děti z celé obce a okolí.
   V létě se jako každoročně pořádá stanový výlet k řece Dyji.
 
Ekonomické zabezpečení
     Ekonomické zabezpečení jednoty z většiny spočívá z dobrovolné práci členů. Pořádá se sběr starého železa po obci a dále se pěstují zemědělské plodiny, především brambory.
 
Organizace klubu
     V tomto roce končí v tělovýchovné jednotě předsednictví MuDr. Emila Vlčeva a do funkce prezidenta klubu byl zvolen pan JIŘÍ HŘÍBEK, dalšími aktivními členy jsou pan Milan Balušík, Dušan Lelovský, Václav Chmela, Zdeněk Kadlec, Jiří Landa aj.
Mužstvo mužů hraje stále 3. třídu.
 
III. OD ROKU 1995 DO ROKU 2006
 
ROK 1995
     V tomto roce se přejmenovává z TJ Sokol na nový název SK AJAX DYJÁKOVICESPORTOVNÍ KLUB AJAX DYJÁKOVICE.
 
ROK 1997
     V životě sportovního klubu Ajax Dyjákovice došlo k  změnám.
     Ve fotbalové sezoně 1997-1998 se poprvé v Dyjákovicích přihlásily dvě družstva mužů A + B.
     Mužstvo A hrálo okresní přebor 3. třídy a mužstvo B hrálo okresní přebor 4. třídy. Mužstvo B bylo vytvořeno ve spolupráci s hráči Velkého Karlova na základě jednoroční dohody, a po této lhůtě byla činnost mužstva ukončena.

ROK 1998

 Činnost klubu

   Mužstvo hráčů i nadále hraje 3. třídu okresního přeboru pod vedením trenéra pana Pavla Pekárka. Družstvo žáků trénují pan Miloslav Fargaš a Rostislav Varaďa.Mezi členy výboru sportovního klubu patří Lelovský Dušan, Balušík Milan, Chmela Václav a Kadlec Zdeněk.

Sportovní klub také pořádá nejen pro své členy, ale i pro občany z obce turnaje v dámě, ve stolním tenise, v létě koná stanování u řeky Dyje a v zimě lyžařský zájezd, hokejové zápasy na místním zamrzlém rybníku. Dále se podílí na akcích pořádaných sborem pro občanské záležitosti při Obecním úřadě Dyjákovice. Patří sem například spořádání DNE DĚTÍ, dětského karnevalu na ledě v zimním období a jiné akce spojené se životem v naší obci.

     Sportovní klub vyzval během roku také všechny, kteří mají zájem udělat něco pro své zdraví a uspořádal běh pro zdraví.
     Mimo hráčů fotbalu se v naší obci scházejí hráči volejbalu, kteří jsou také členy SK Ajax, a scházejí se 1x týdně v tělocvičně základní školy v zimním období, v letních měsících na místním hřišti.
     Sportovní klub také pořádá nejen pro své členy, ale i pro občany z obce turnaje v dámě, ve stolním tenise, v létě koná stanování u řeky Dyje a v zimě lyžařský zájezd, hokejové zápasy na místním zamrzlém rybníku.
     Dále se podílí na akcích pořádaných sborem pro občanské záležitosti při Obecním úřadě Dyjákovice. Patří sem například spořádání DNE DĚTÍ, dětského karnevalu na ledě v zimním období a jiné akce spojené se životem v naší obci.
     Sportovní klub mimo jiné zajišťoval i kulturní činnost v obci, a to jak samostatně, tak i ve spolupráci s obcí, církví, základní školou a jinými organizacemi.
      V tomto období se pořádají akce - přátelská utkání v Návojné /rodákem je pan Radek Šenkeřík - "Fazola"/ a ve Vrchoslavicích /zde bydlí dyjákovický rodák pan Josef Balušík - "Baron"/

 Ekonomické zabezpečení

     Ekonomickou stránku si sportovní klub z větší části zajišťuje sám a menší část financí dostává od ČSTV Znojmo. Finance získává brigádnickými prácemi členů klubu, například pěstováním brambor a sběrem starého železa po obci Dyjákovice. Menší část financí také získává klub pořádáním sportovních akcí a tanečních zábav.

ROK 1999
     V tomto roce nedošlo k velkým změnám. Pořádalo se stejně jako v ostatních letech mnoho akcí, zábavných i sportovních, za účasti i jiných organizací působících v obci.
     Mužstvo hráčů hrálo v sezóně 1999/2000 3. třídu okresního přeboru pod vedením trenéra pana Pavla Pekárka.
     Mužstvo žáků trénuje pan Leopold Kuřák.
     V tomto roce bylo založeno mužstvo přípravky pod vedením pana ing. Jaroslava Sokola. SK Ajax se snaží již od nejútlejšího věku vychovávat v obci malé fotbalisty.  
     Prezidentem organizace je i nadále pan Jiří Hříbek.
Mezi členy výboru jsou: Lelovský Dušan, Chmela Václav, Jaroslav Sokol, Pekárek Pavel, Landa Jiří, Růžička Rostislav.
 
ROK 2004
     V tomto roce dochází k řadě změn ve vedení klubu. Prezidentem klubu se stává pan DUŠAN LELOVSKÝ, jednatelem pan Jiří Hříbek, členové výboru ing. Jaroslav Sokol, Pavel Pekárek, Miloslav Fargaš, Eva Gebová, Rostislav Růžička
 
IV. SOUČASNOST
 
ROK 2008

      V roce 2008 je opět prezidentem klubu zvolen pan Dušan Lelovský, členy výboru jsou pan Marek Hříbek, Karel Hříbek, Leopold Kuřák ml., ing. Jaroslav Sokol, Miroslav Trulík a Pavel Pekárek.

Mužstvo mužů hraje v sozóně 2008/2009 druhým rokem 3. třídu, činnost obnovilo mužstvo dorostu a mužstvo žáků hraje okresní přebor.

Z činnosti
 
Memoriál Josefa Říhy – oddíl kopané pořádá každoročně turnaj, vždy první srpnovou sobotu, kde se utkají kromě domácího mužstva další tři mužstva z okolních vesnic. Tento memoriál se pořádá jako vzpomínka na počest tragické smrti bývalého hráče – brankáře Josefa Říhy.
 
Memoriál Honzíka Fialy – turnaj mládeže, který se koná každoročně rvní srpnovou neděli jako vzpomínka na mladého fotbalistu Honzíka Fialu. V roce 1987 se nešťastnou náhodou utopil v místním kanále, kdy hlavní příčinou smrti bylo selhání srdce.
 
Družba senior – klubu při SK AJAX Dyjákovice – senior klub má družbu s rakouským klubem seniorů SK Wulzeshofen – nepravidelně 1x v roce sehrají přátelské utkání muži, kteří aktivně již nehrají kopanou
 
ROK 2015
 
     V tomto roce dochází k znovuobnovení webových stránek. V sezóně 2014/2015 se podařilo mužům postoupit do III. třídy.
     Současně se podařilo dokončit stavební úpravy celého areálu. kromě výměny oken, se dokončila fasáda klubovny, provedla se výmalba tribuny se znakem SK AJAX Dyjákovice. Postupně se také opravuji bývalé žákovské šatny a vydláždil se prostor mezi mezi šatnami.
        I v tomto parném létě pravidelně probíhá péče o travnatou plochu, trávník se pravidelně zalévá a seká nově zakoupeným traktůrkem. Premiérově se zde letos uskutečnilo několik tréninků 1. SC Znojmo.
     
Bohužel v následující sezóně 2015/2016 má klub pouze mužstvo mužů, nepodařilo se poskládat mužstvo žáků.
 
AKCE
    1. proběhl 4. ročník "Pivní olympiády"
    2. proběhl 2. ročník - vzájemného zápasu mezi klubem 1. SC Znojmo a  fans SK AJAX           Dyjákovice  
    3. proběhl benefiční zápas mezi staršími pány SK AJAX Dyjákovice a "Menšíkovou                 jedenáctkou", kde výtěžek byl věnován na léčbu nemocných dětí.